IMG_8476 – Copy

Me, Cynthia Bonta, and Marissa Aroy.